Mătușa Tamara și Uncheșelu Jean

Mătușa Tamara și Uncheșelu Jean

Monopol pe căsătorie

Monopol pe căsătorie

Codul fiscal explicat pentru nespecialiști

Codul fiscal explicat pentru nespecialiști

Vișinescu a învins După multă zarvă jur­na­lis­tică și nis­cai circ pe sti­cla unor te­le­vi­ziuni, pro­ce­sul tor­țio­na­ru­lui Vi­și­ne­scu - fost co­man­dant al în­chi­so­rii po­li­tice de la Râm­nicu Să­rat - a avut prima pro­nun­țare a com­ple­tu­lui de ju­de­cată: 20 de ani de în­chi­soare. Mo­tiv de bu­cu­ri...

Vișinescu a învins După multă zarvă jur­na­lis­tică și nis­cai circ pe sti­cla unor te­le­vi­ziuni, pro­ce­sul tor­țio­na­ru­lui Vi­și­ne­scu - fost co­man­dant al în­chi­so­rii po­li­tice de la Râm­nicu Să­rat - a avut prima pro­nun­țare a com­ple­tu­lui de ju­de­cată: 20 de ani de în­chi­soare. Mo­tiv de bu­cu­ri...

Fie-vă milă de Ponta De în­dată ce a re­nun­țat la func­ția de pre­șe­dinte al PSD, Vic­tor Ponta tră­iește un fel de noapte a cuți­te­lor lungi în va­ri­anta au ra­lenti. Ca și cum de­mi­sia sa din frun­tea par­ti­du­lui ar fi eli­be­rat niște ne­vă­zute re­sor­turi, eve­ni­men­tele care au suc­ce­dat aces­tui mo­me...

Fie-vă milă de Ponta De în­dată ce a re­nun­țat la func­ția de pre­șe­dinte al PSD, Vic­tor Ponta tră­iește un fel de noapte a cuți­te­lor lungi în va­ri­anta au ra­lenti. Ca și cum de­mi­sia sa din frun­tea par­ti­du­lui ar fi eli­be­rat niște ne­vă­zute re­sor­turi, eve­ni­men­tele care au suc­ce­dat aces­tui mo­me...

Pe creasta Parângului Acum câ­țiva ani, când ur­cam pen­tru prima oară Tran­sal­pina cu ma­șina, m-am oprit un­deva pe la pa­sul Ur­dele, în punc­tul cel mai înalt și am ad­mi­rat mun­ții Pa­rân­gu­lui. Atunci mi-am pro­mis că voi veni cân­dva să-i urc, ten­tat de un­du­i­rile ma­ies­tu­oase ale cres­tei că­tre apus. ...

Pe creasta Parângului Acum câ­țiva ani, când ur­cam pen­tru prima oară Tran­sal­pina cu ma­șina, m-am oprit un­deva pe la pa­sul Ur­dele, în punc­tul cel mai înalt și am ad­mi­rat mun­ții Pa­rân­gu­lui. Atunci mi-am pro­mis că voi veni cân­dva să-i urc, ten­tat de un­du­i­rile ma­ies­tu­oase ale cres­tei că­tre apus. ...

Falia unui viitor cutremur În­tre Ca­ra­cal și Vă­leni se în­tinde o imensă fa­lie pe care ni­meni nu vrea să o vadă. Și nu e doar din Olt până în Va­slui, ci se în­tinde și prin alte lo­curi ale Ro­mâ­niei, o fi­sură imensă de-a lun­gul că­reia un vi­i­tor cu­tre­mur ar pu­tea de­vasta lu­mea noas­tră, cea pe care azi o c...

Falia unui viitor cutremur În­tre Ca­ra­cal și Vă­leni se în­tinde o imensă fa­lie pe care ni­meni nu vrea să o vadă. Și nu e doar din Olt până în Va­slui, ci se în­tinde și prin alte lo­curi ale Ro­mâ­niei, o fi­sură imensă de-a lun­gul că­reia un vi­i­tor cu­tre­mur ar pu­tea de­vasta lu­mea noas­tră, cea pe care azi o c...

Le roi est mort. Vive le roi! Ceea ce se în­tâm­plă acum în PSD este, de fapt, în­gro­pa­rea lui Ponta. A în­ce­put cu niște de­pu­neri de co­roane - UNPR și ALDE au sa­lu­tat ca po­zi­tive evo­lu­ți­ile de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui. Cu alte cu­vinte nu în Ponta se cram­po­nează ei. Deși până mai ieri zi­ceau pe dos. Dar...

Le roi est mort. Vive le roi! Ceea ce se în­tâm­plă acum în PSD este, de fapt, în­gro­pa­rea lui Ponta. A în­ce­put cu niște de­pu­neri de co­roane - UNPR și ALDE au sa­lu­tat ca po­zi­tive evo­lu­ți­ile de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui. Cu alte cu­vinte nu în Ponta se cram­po­nează ei. Deși până mai ieri zi­ceau pe dos. Dar...

Victoria lui Adrian Năstase Bă­tă­lia de ieri pen­tru po­zi­ția de pre­șe­dinte in­te­ri­mar al PSD a fost una sim­bo­lică. Nu func­ția era în dis­cu­ție - de alt­fel una in­e­xis­tentă se pare în sta­tut - ci di­rec­ția că­tre care o va lua par­ti­dul după toate frămân­tă­rile din ul­tima vreme. Cri­ti­cii ve­he­menți ai P...

Victoria lui Adrian Năstase Bă­tă­lia de ieri pen­tru po­zi­ția de pre­șe­dinte in­te­ri­mar al PSD a fost una sim­bo­lică. Nu func­ția era în dis­cu­ție - de alt­fel una in­e­xis­tentă se pare în sta­tut - ci di­rec­ția că­tre care o va lua par­ti­dul după toate frămân­tă­rile din ul­tima vreme. Cri­ti­cii ve­he­menți ai P...

Sex, viol, violență Tem­pe­ra­tura din ju­rul su­biec­tu­lui vi­o­lu­lui de la Va­slui crește. Lu­mea este in­dig­nată și se aș­teaptă la mă­suri dras­tice, la ares­tări ime­di­ate, ba chiar la pe­depse ne­în­târ­zi­ate. Mulți vor cas­tra­rea chi­mică a vi­o­la­to­ri­lor. Al­ții i-ar vrea dați pe mâna con­dam­na­ți­...

Sex, viol, violență Tem­pe­ra­tura din ju­rul su­biec­tu­lui vi­o­lu­lui de la Va­slui crește. Lu­mea este in­dig­nată și se aș­teaptă la mă­suri dras­tice, la ares­tări ime­di­ate, ba chiar la pe­depse ne­în­târ­zi­ate. Mulți vor cas­tra­rea chi­mică a vi­o­la­to­ri­lor. Al­ții i-ar vrea dați pe mâna con­dam­na­ți­...

Pinterest
Caută