More ideas from Siandra
Afternoon by Jon-Lock

Do you notice the difference between a rising sun and a setting sun? A rising sun is cold and bright; but it carries a promise of hope, and a renewal of faith. A setting sun is dim; warm and inviting but it says goodbye in a fond sort of way.

Depression Art, Play Ideas, Manga Art, Anime Art, Anime Scenery, Art Kids, Role Play, Original Art, Art Quotes, Patterns, Visual Arts, La La La, Backgrounds, Manga Drawing, Paisajes, Painting Prints, Art For Kids, Toddler Art, Pretend Play, Art Children, Toddler Artwork

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!