More ideas from Sayako_mi
Beautiful

((Open Rp)) KiKi was sick so I took her place in the big photo shoot, which was held next door. You walk in curiously and I am shocked. I fall backwards. You help me up and take me to my hotel room. "Wha-what?

[Thần Bí Tế Ti] Cánh đồng hoang vu phía Đông bộ lạc Ba Thát, đột nhiên bổ nhiệm một vị thiết kế Đại Tế Ti thực lực cao cường - Lan Tát, mà bộ lạc lại không có ai biết lai lịch của nàng.

[Thần Bí Tế Ti] Cánh đồng hoang vu phía Đông bộ lạc Ba Thát, đột nhiên bổ nhiệm một vị thiết kế Đại Tế Ti thực lực cao cường - Lan Tát, mà bộ lạc lại không có ai biết lai lịch của nàng.